Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków w HPSP „Samopomoc Chłopska” – doradztwo

Doradztwo dla: Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy „Samopomoc Chłopska”

Termin: marzec 2023

Cel biznesowy

Przygotowanie struktury organizacyjnej – wpłynie na organizację pracy na wszystkich poziomach zarządzania. Zdecydowanie ułatwi i poprawi komunikację w Firmie.
Właściwe określenie zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach w Firmie, pozwoli na lepszą realizację celów firmy i podniesienie jakości pracy – co wpłynie na wzrost zaangażowania pracowników a w konsekwencji przełoży się na lepsze postrzeganie firmy przez Klientów.
Wdrożenie struktury organizacyjnej powinno skutkować poprawą jakości i efektywności pracy w perspektywie 6 miesięcy.

Cel edukacyjny

Usługa umożliwi przygotowanie Struktury Organizacyjnej, która związana jest z realizacją zachodzących zmian oraz nową strategią rozwoju firmy. Uczestnicy poznają zasady projektowania efektywnej struktury organizacyjnej w sposób dostosowany do specyfiki branży i jej złożoności.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

1. Definiuje zasady tworzenia struktury organizacyjnej 

2. Charakteryzuje wyznaczniki struktury organizacyjnej 

3. Rozróżnia klasyczne struktury organizacyjne, omawia ich cechy charakterystyczne

4. Rozumie zależności i zakresy obowiązków na wszystkich stanowiskach pracy i poziomach zarządzania w firmie

5. Nadzoruje zawieranie nowych umów o współpracy uwzględniając wypracowane zakresy obowiązków

6. Kształtuje relacje interpersonalne we współdziałaniu na rzecz kształtowania struktury organizacyjnej

Szukaj