Struktura Organizacyjna w Społem Zakopane – Doradztwo

Termin: Grudzień 2021

Cel edukacyjny:

Doradztwo umożliwi uczestnikom poznanie przykładów efektywnej budowy struktury organizacyjnej, która ściśle związana jest z realizacją procesów w firmie.

Uczestnicy poznają zasady projektowania efektywnej struktury organizacyjnej w sposób dostosowany do specyfiki branży i strategii firmy.

Efekty uczenia się:

Uczestnik:

  • definiuje czynniki kształtujące strukturę organizacyjną,
  • zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym,
  • zna zasady podejścia strategicznego,
  • potrafi zidentyfikować najważniejsze procesy – kluczowe dla przedsiębiorstwa,
  • potrafi przeprowadzić analizę wybranego procesu,
  • potrafi zaplanować kontrolę i wyciągnięcie wniosków z jej wyników,
  • na podstawie kontroli wyników potrafi zaproponować i wdrożyć zmiany,
  • stosuje pozytywny stosunek do zmiany.

Szukaj