Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków w „SPOŁEM” PSS

Usługa doradcza dla: „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Termin: sierpień 2023r.

Miejsce: Oświęcim

Cel usługi doradczej:

Cel biznesowy:

Przygotowanie struktury organizacyjnej – wpłynie na organizację pracy na wszystkich poziomach zarządzania, zdecydowanie ułatwi i poprawi komunikację w firmie. Właściwe określenie zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach, pozwoli na lepszą realizację celów firmy i podniesienie jakości pracy – co wpłynie na wzrost zaangażowania pracowników a w konsekwencji przełoży się na lepsze postrzeganie firmy przez Klientów. Wdrożenie struktury organizacyjnej powinno skutkować poprawą jakości i efektywności pracy w perspektywie 6 miesięcy.

Cel edukacyjny:

Usługa umożliwia przygotowanie Struktury Organizacyjnej, która związana jest z realizacją zachodzących zmian oraz nową strategią rozwoju firmy. Uczestnicy poznają zasady projektowania efektywnej struktury organizacyjnej w sposób dostosowany do specyfiki branży i jej złożoności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Uczestnik usługi doradczej:

  • Definiuje zasady tworzenia struktury organizacyjnej 
  • Rozumie zależności i zakresy obowiązków na wszystkich stanowiskach pracy i poziomach zarządzania w firmie
  • Nadzoruje zawieranie nowych umów o współpracy uwzględniając wypracowane zakresy obowiązków
  • Kształtuje relacje interpersonalne we współdziałaniu, w obowiązującej strukturze organizacyjnej

Usługa doradcza przeprowadzona przez: Firmę BUSINESS & SPORT CONSULTING Jerzy Pohrebny

Szukaj